Kadry – płace

 1. Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
  • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy z zachowaniem przepisów prawa pracy i przepisów ZUS
  • przygotowywanie umów zleceń, umów o dzieło i innych umów cywilnoprawnych związanych z_zatrudnieniem
 2. Prowadzenie dokumentacji płacowej i rozliczanie wynagrodzeń, w szczególności:
  • naliczanie wynagrodzeń wraz ze wszystkimi świadczeniami dodatkowymi z tytułu umów o_pracę, umów o dzieło, zlecenia i innych
  • sporządzanie list płac pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, obejmujące: należne pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za czas choroby i macierzyństwa, wynagrodzenie z tytułu przebywania na różnego rodzaju urlopach, premie, prowizje oraz inne dodatkowe świadczenia na rzecz pracowników
  • obliczanie składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku do Urzędu Skarbowego
  • sporządzanie i przesyłanie do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracji podatkowych oraz rocznych informacji o dochodach (Pit-11, Pit-8, Pit-40)
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych(rejestracja i wyrejestrowanie do_ubezpieczeń) i rozliczeniowych
  • przygotowywanie pasków wynagrodzeń oraz dokumentów RMUA dla każdego ubezpieczonego